Menu
Logo

Pravne informacije

PRAVNO OBVESTILO

Z vstopom na to spletno mesto in uporabo le-tega brezpogojno soglašate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da tega spletnega mesta ne uporabljate.

Spletno mesto je objavila in ga upravlja družba Johnson & Johnson d.o.o. s sedežem v Ljubljani, na naslovu Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana.

To spletno mesto je namenjeno uporabnikom v Sloveniji.
Vsebina tega spletnega mesta je predmet varstva nacionalnih in mednarodnih pravil avtorskega prava. Materiale na tem spletnem mestu se lahko tiska, kopira ali drugače prenaša le v nekomercialne namene in za osebno rabo, pri čemer kakršnokoli spreminjanje ali nadaljnja reprodukcija vsebine tega spletnega mesta nista dovoljeni. Kopiranje vsebin s spletnega mesta ni dovoljeno. Vsebina spletnega mesta ne sme biti kopirana ali uporabljena v kakršnekoli druge namene. Znamke, trgovska imena, grafične postavitve in druge pravice intelektualne lastnine, kot so patenti in modeli, uporabljeni ali predstavljeni na tem spletnem mestu, so registrirani in v skladu z zakonom zaščiteni v Sloveniji in mednarodno. Brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Johnson & Johnson d.o.o. jih je prepovedano uporabljati na kakršenkoli način.

Čeprav Johnson & Johnson d.o.o. ureja in bo urejal to spletno mesto z vso potrebno skrbnostjo, da bi zagotovil točne in ažurne podatke, za njihovo točnost, ažurnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Johnson & Johnson d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za odločitve, ki jih sprejmejo uporabniki na podlagi informacij na tem spletnem mestu, niti za posledice uporabe informacij, ki jih uporabniki pridobijo na tem spletnem mestu, kakršnokoli škodo ali izgubo, ki bi jo neposredno ali posredno utrpeli uporabniki ali tretje osebe, ali za kakršnekoli škodljive učinke, ki bi izhajali iz ali bili v zvezi z uporabnikovim dostopom do ali nezmožnostjo dostopa do tega spletnega mesta.

To spletno mesto lahko vsebuje povezave ali napotila na druga spletna mesta, vendar pa Johnson & Johnson d.o.o. ne prevzema odgovornosti za vsebine teh spletnih mest ali njihovo uporabo. Povezave na druga spletna mesta so vključene le zaradi lažjega dostopa uporabnika do tega spletnega mesta.

Informacije, ki jih posredujejo uporabniki tega spletnega mesta, vključno z avtorskimi deli, vprašanji, pripombami, predlogi ali podobnimi informacijami, ki se nanašajo na izdelke ali dejavnosti družbe Johnson & Johnson d.o.o., se ne štejejo za zaupne, pri čemer družba Johnson & Johnson d.o.o. ne bo imela nikakršne odgovornosti v zvezi z njimi ("Materiali"). Če uporabnik objavi Materiale na tem spletnem mestu, uporabnik jamči in zagotavlja, da uporaba Materialov s strani družbe Johnson & Johnson d.o.o. ali tretjih oseb ne bo kršila nobenih pravic uporabnika ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine. V primeru posredovanja Materialov, ki so zaščiteni s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, uporabnik jamči, da je pred posredovanjem pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic. S posredovanjem Materialov temu spletnemu mestu ali s prenosom le-teh na drugačen uporabnik prevzema odgovornost za vsebino in v njih vsebovane informacije, vključno z njihovo resničnostjo in pravilnostjo. Z objavo Materialov na spletnem mestu uporabnik na družbo Johnson & Johnson d.o.o. in njene povezane družbe prenaša vse svoje materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, zlasti pa pravico reproduciranja, kot jo opredeljuje 23. člen ZASP, pravico distribuiranja, kot jo opredeljuje 24. člen ZASP, pravico dajanja v najem, kot jo opredeljuje 25. člen ZASP, pravico dajanja na voljo javnosti, kot jo opredeljuje 32. a člen ZASP, pravico predelave, kot jo opredeljuje 33. člen ZASP, pravico dostopa in izročitve, kot jo opredeljuje 34. člen ZASP, pravico avdiovizualne priredbe, kot jo opredeljuje 104. člen ZASP, pravico javnega posojanja, kot jo opredeljuje 36. člen ZASP, pravico do nadomestila iz 123. člena ZASP , v celoti in časovno ter prostorsko neomejeno. Družba Johnson & Johnson d.o.o. in njene povezane družbe imajo tako med drugim pravico Materiale uporabljati in objavljati, reproducirati (s kakršnokoli tehniko), distribuirati, predelati, dajati na voljo javnosti, javno predvajati na kakršenkoli način in v kakršnikoli tehniki, vključno z dajanjem na voljo na način, ki posameznikom omogoča dostop do Materialov s kraja in v času, ki ju sami izberejo ter uporabljati na druge načine, ki jih omogoča prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja. Družba Johnson & Johnson d.o.o. in njene povezane družbe lahko Materiale objavljajo oziroma drugače uporabljajo v vseh oblikah, tako elektronskih kot tiskanih. Vse pravice uporabnik prenaša neodplačno. Uporabnik se strinja, da ni potrebno, da se pri objavi dela navede njegovo avtorstvo. Uporabnik se strinja, da lahko Johnson & Johnson d.o.o. oziroma njegova povezana družba materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, ki so predmet prenosa po tem Pravnem obvestilu, po lastni presoji v celoti ali deloma prenaša na tretje osebe, ne da bi bilo za to potrebno dovoljenje avtorja. Johnson & Johnson d.o.o. ni odgovoren za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami. Uporabnik soglaša, da družba Johnson & Johnson d.o.o. in njene povezane družbe uporabljajo vse informacije, koncepte, ideje, strokovno znanje in izkušnje ter tehnike, ki jih vsebujejo ti Materiali, za nedoločen čas, za kakršenkoli namen, vključno z razvijanjem, proizvajanjem in dajanjem izdelkov na trg na podlagi takšnih informacij, ter v promocijskih materialih družbe Johnson & Johnson d.o.o. in povezanih družb. Uporabnik ni upravičen do nadomestila za zgoraj navedeno ali do podelitve licence za zgoraj navedeno.

Johnson & Johnson d.o.o. si pridružuje pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino tega spletnega mesta, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Nadaljnja uporaba spletnega mesta po spremembah, ki jih je naredil Johnson & Johnson d.o.o., pomeni, da se uporabnik strinja s spremembami.

Johnson & Johnson d.o.o. ima tudi pravico prekiniti dostop do določenih delov tega spletnega mesta, če se le-ti ne uporabljajo v skladu z veljavno zakonodajo, s temi pogoji, pravili družbenega sožitja ali v nasprotju z dobro prakso.

Z uporabo tega spletnega mesta se uporabnik zavezuje, da bodo vsa njegova dejanja v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi ter pravili družbenega sožitja in dobre prakse.

Vsi osebni podatki, posredovani preko tega spletnega mesta, se obdelujejo v skladu s pogoji, določenimi v Politiki o varstvu zasebnosti.

V skladu z Zakonom o zdravilih (Ur.l. RS, št. 17/14) in Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.l. RS, št. 57/14 in 27/17) Johnson & Johnson d.o.o. zbira podatke o sumu na neželene učinke zdravil družbe Johnson & Johnson d.o.o. Način poročanja o neželenih učinkih je opisan na domači strani spletnega mesta v zavihku Kontakt.

Nobena informacija ali podatek na tem spletnem mestu ne predstavlja ponudbe za vzpostavljanje razmerij v smislu civilnega prava.

© Copyright: Johnson & Johnson d.o.o.

Zadnja posodobitev: 26. julij 2017


PRAVILA ZAGOTAVLJANJA STORITEV SPLETNEGA MESTA

JANSSENOV OBLAK ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta Pravila zagotavljanja storitev spletnega mesta (v nadaljevanju: "Pravila") določajo pravila za uporabo storitev (v nadaljevanju: "Storitev"), ki jih uporabnikom (v nadaljevanju: "Uporabniki") zagotavlja ponudnik storitev preko spletnega mesta na naslovu www.janssenmed.si (v nadaljevanju: "Spletno mesto").

Ponudnik storitev je družba Johnson & Johnson d.o.o. s sedežem na naslovu Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI42738164, matična številka: 2041936000, e-naslov: info@janssenmed.si(v nadaljevanju: "Ponudnik storitev").

Storitve, ki jih zagotavlja Ponudnik storitev, obsegajo dajanje sledečega na voljo uporabnikom preko spletnega mesta:

  • informacij o izdelkih Ponudnika storitev,
  • informativnega gradiva v elektronski obliki,
  • drugih materialov, ki se nanašajo na dejavnosti Ponudnika storitev.

Uporabniki spletnega mesta lahko do teh Pravil kadarkoli dostopajo preko povezave, ki se nahaja na dnu vsake strani Spletnega mesta, in jih lahko natisnejo.

Ponudnik storitev ni ponudnik internetnih storitev. Za dostopanje do Spletnega mesta je potrebna naprava z dostopom do interneta. Funkcionalnosti, ki jih ponuja Spletno mesto, se lahko uporabljajo v celoti, pod pogojem, da Uporabnikov računalnik izpolnjuje ustrezne tehnične zahteve, določene v VIII. poglavju teh Pravil. Za zagotavljanje tehnične skladnosti njegovega računalniškega sistema in Spletnega mesta je odgovoren izključno Uporabnik Spletnega mesta.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da začasno prekine, umakne ali spremeni funkcionalnosti Spletnega mesta iz pravnih ali tehničnih razlogov, kot so:

  • varovanje zasebnosti ali varstvo podatkov, ali drugi pravni razlogi, povezani z vsebino ali delovanjem Spletnega mesta;
  • tehnične težave, povezane z delovanjem Spletnega mesta ali Interneta.

Ponudnik storitev ne prevzema odgovornosti za nedostopnost Spletnega mesta iz razlogov, na katere ne more vplivati ali so posledica nepredvidenih okoliščin.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da kadarkoli in ne glede na razlog začasno ustavi ali preneha zagotavljati storitve. Registrirani uporabniki bodo o tem pravočasno obveščeni.

II. REGISTRACIJA ZA UPORABO SPLETNEGA MESTA

To Spletno mesto je na voljo samo za registrirane uporabnike. Pravico registracije za uporabo Spletnega mesta imajo samo uporabniki, ki imajo dovoljenje za opravljanje poklica zdravnika v Sloveniji, izdano v skladu z veljavno zakonodajo. Uporabnik se lahko v Spletno mesto prijavit šele po tem, ko je prebral pogoje uporabe in jih sprejel ter se strinjal, da Ponudnik storitev obdeluje njegove osebne podatke, kot so ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka, matična številka zdravnika ter naziv in naslov ustanove, kjer Uporabnik izvaja zdravstveno dejavnost, kar omogoča registracijo in uporabo Spletnega mesta.

Za registracijo za uporabo spletnega mesta mora Uporabnik izpolniti obrazec, v katerem navede resnične, točne in ažurne podatke, zlasti ime in priimek, elektronski naslov, matično številko zdravnika ter naziv in naslov ustanove, kjer opravlja poklic zdravnika.

Uporabnik mora redno posodabljati podatke, ki jih je navedel v postopku registracije. Ponudnik storitev ne prevzema odgovornosti za posledice posredovanja nepravilnih podatkov s strani uporabnika ali neposodabljanja le-teh.

Uporabnik prejme za prijavo v Spletno mesto geslo, ki mora ostati zaupno, in je odgovoren za posledice, do katerih bi prišlo, če bi geslo uporabila tretja oseba.

Spletno mesto ponuja Uporabnikom možnost prijave preko družbenih omrežij. Sistem preverjanja pristnosti uporabniku omogoča, da se prijavi v spletno mesto tudi z računom s platforme družbenih omrežij, kot sta Facebook ali LinkedIn. To je varen in enostaven način prijave v Spletno mesto, pri čemer uporabniku ni treba ustvariti novega gesla za Spletno mesto.

Če so podatki, ki jih je Uporabnik navedel v postopku registracije, zavajajoči, nepopolni ali netočni, ima Ponudnik storitev pravico odstraniti račun s takšnimi podatki in preklicati registracijo. V takem primeru Uporabnik ni upravičen do nikakršnih zahtevkov zoper Ponudnika storitev za omenjeno odstranitev računa in preklic registracije.

Ponudnik storitev lahko zaradi varnosti ali drugih resnih organizacijskih ali tehničnih razlogov zahteva, da Uporabnik spremeni geslo za dostop do Spletnega mesta.

Uporabnik dovoljuje, da Ponudnik storitev uporabi vsa sredstva, potrebna za preverjanje njegove identitete in naziva za opravljanje poklica zdravnika.

Prepovedano je uporabljati račune drugih uporabnikov spletnega mesta ali prepustiti Uporabnikov račun drugim osebam.

III. OSEBNI PODATKI IN POLITIKA ZASEBNOSTI NA SPLETNEM MESTU

Upravljavec posredovanih podatkov je Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana. Zbrani podatki bodo obdelani v skladu z veljavno zakonodajo varstva osebnih podatkov , za namen upravljanja uporabniškega računa na spletnih straneh, za informativne, statistične in tržne namene, kot tudi za potrebe trženjskih raziskav, raziskav navad in preferenc.

Osebni podatki Uporabnika ne bodo posredovani tretjim osebam.

Uporabnik bo po dodatnem soglasju prejel zgornje informacije na posredovani e-naslov ali telefonsko številko.

Uporabnik ima pravico dostopati do svojih podatkov in jih popravljati. Uporabnik ima tudi pravico zahtevati delni ali popolni izbris svojih osebnih podatkov, vendar v kolikor bo zahteval izbris podatkov, ki jih je v postopku registracije potrebno nujno posredovati, Spletnega mesta ne bo mogel uporabljati. Posredovanje podatkov je prostovoljno.

Dodatne informacije, o tem kako zbiramo vaše podatke, kako z njimi ravnamo ter o vaših pravicah in kako jih lahko izvršite, so vsebovane v naši Politiki zasebnosti, ki je na voljo na povezavi Politika o varstvu zasebnosti.

IV. PRAVILA UPORABE SPLETNEGA MESTA IN PREPREČEVANJE ZLORAB

Uporabniki morajo uporabljati spletno mesto za namene, navedene v razdelku I zgoraj. To pomeni, da Uporabniki ne smejo uporabljati Spletnega mesta za druge namene.

Uporabniki pri uporabi Spletnega mesta ne smejo ravnati nepošteno. Poleg tega Uporabnik ne sme ravnati na način, ki bi lahko povzročil prekinitev ali motnje v delovanju Spletnega mesta.

Ponudnik storitev si pridržuje pravico da začasno zavrne ali onemogoči dostop do Spletnega mesta ali njegovega dela kateremukoli Uporabniku, če je njegovo ravnanje v nasprotju s temi Pravili. Oseba, za katero velja začasna zavrnitev ali preklic dostopa do spletnega mesta, se ne sme ponovno registrirati za uporabo Spletnega mesta ali ga uporabljati brez predhodnega dovoljenja Ponudnika storitev.

V. ODGOVORNOSTI PONUDNIKA STORITEV

Ponudnik storitev je odgovoren za pravilno delovanje vseh funkcionalnosti Spletnega mesta.

Dejstvo, da spletne strani tretjih oseb vsebujejo povezave na to Spletno mesto, ne pomeni, da Ponudnik storitev dovoljuje ali da je odgovoren za delovanje teh spletnih strani ali njihovih vsebin.

Če Uporabnikov račun uporablja tretja oseba, je za dejanja te tretje osebe, ne glede na to, ali je le-ta pooblaščena za dostop do računa, odgovoren izključno Uporabnik, ki Ponudnika storitev odškoduje za škodo, ki je na kakršenkoli način povezana z dostopanjem tretje osebe do uporabnikovega računa, ter Ponudnika storitev odvezuje odgovornosti v zvezi s tem.

Ponudnik storitev ne odgovarja za kakršnokoli kršitev svojih dolžnosti v okviru teh Pravil, ki bi bila povzročena iz razlogov, za katere ni odgovoren.

Ponudnik storitev ne odgovarja za morebitne izgube ali škodo, ki bi jo utrpel Uporabnik zaradi višje sile, izpada elektrike, delovnih sporov, zakonodaje in predpisov, malomarnosti ali neukrepanja organov, telekomunikacijskih napak, ali zamud in okvar, povzročenih s strani tretjih oseb. V takih primerih si Ponudnik storitev pridržuje pravico, da ukine ali začasno ustavi delovanje Spletnega mesta brez kakršnekoli odgovornosti.

Ponudnik storitev ne odgovarja za napake naprav ali programske opreme, ki jih te naprave uporabljajo, ne glede na njihovo lokacijo in mesto uporabe, in ki lahko preprečijo dostop do Spletnega mesta ali stik med uporabnikom in Spletnim mestom.

VI. INTELEKTUALNA LASTNINA

Vse avtorske pravice, blagovne znamke in druge pravice intelektualne lastnine v zvezi s Spletnim mestom ali uporabljene na njem, pripadajo izključno Ponudniku storitev. Prepovedano je kopiranje, širjenje, javno predstavljanje ali ustvarjanje izpeljanih del na podlagi tega spletnega mesta ali katerihkoli drugih materialov, pridobljenih s tega Spletnega mesta, brez predhodnega pisnega soglasja Ponudnika storitev.

Uporaba pravic intelektualne lastnine, ki pripadajo Ponudniku storitev, za namene, ki se ne nanašajo izključno na uporabo Spletnega mesta v skladu s temi pravili, je prepovedana.

VII. PRITOŽBE

Morebitne pritožbe glede Spletnega mesta je mogoče prijaviti na kakršenkoli način, vključno na elektronski naslov info@janssen-slovenia.si.

Pritožba mora vsebovati najmanj ime in priimek in uporabniško ime pritožnika ter podroben opis in razlog za pritožbo.

Pritožbe bodo preverjene takoj po prejemu, po vrstnem redu prispetja.

Oseba, ki posreduje pritožbo, bo o rezultatu pregleda pritožbe obveščena na enak način, kot je bil uporabljen za posredovanje pritožbe ali po e-pošti na naslov, naveden v pritožbi.

VIII. TEHNIČNE ZAHTEVE

Pravilna uporaba tega Spletnega mesta je možna le, če uporabnikov informacijsko-komunikacijski sistem izpolnjuje naslednje minimalne zahteve:

  • Uporabnikov računalnik/tablica/pametni telefon dostopa do interneta preko ISDN povezave s hitrostjo najmanj 1,5 Mb/s,
  • Uporabnik uporablja najnovejše različice enega od naslednjih brskalnikov: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox ali Safari, z omogočenim trenutnim dodatkom za Adobe Flash Player,
  • Računalnik s procesorjem najmanj 2,33 GHz ali hitrejšim, združljivim z arhitekturo x86, ali procesor 1,6 GHz ali 1.6 GHz Intel® Atom™ ali hitrejši za mini prenosnike (netbooke), 1 GB RAM.

IX. KONČNE DOLOČBE

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da na tretjo osebe prenese nekatere ali vse pravice in obveznosti, ki izhajajo iz teh Pravil in iz delovanja spletnega mesta. Brez pisnega soglasja Ponudnika storitev Uporabnik svojih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh Pravil ali uporabe spletnega mesta ne more prenesti na tretjo osebo.

Če se posamezne določbe teh Predpisov na podlagi veljavne zakonodaje štejejo za neveljavne ali neučinkovite, to ne bo vplivalo na veljavnost in učinkovitost preostalih določb.

Ponudnik storitev lahko začasno ali trajno zapre Uporabnikov uporabniški račun in zavrne nadaljnje zagotavljanje storitev, če Uporabnik krši ta Pravila ali če Ponudnik storitev meni, da bi imela ravnanja Uporabnika lahko za posledico odgovornost Uporabnika ali tretjih oseb.